REGLAMENT NIT DE VÈRTIC

REGLAMENT CURSA I CAMINADA NIT DE VÈRTIC

  • La cursa tot i no estar integrades en els campionats de la FEEC, continua subjecte al reglament actual de la FEEC 2017 amb alguna diferència que s’explica en aquesta normativa.
  • Caminada: Hi poden participar els menors amb una edat de 8 a 11 anys sempre i quan vagin acompanyats per un adult durant tot el recorregut i amb el full d’autorització signat pel seu tutor/a i/o responsable
  • Tots els menors d’edat hauran de signar una autorització dels pares o tutors.
  • L’itinerari estarà marcat amb cintes en tot el seu recorregut i amb lluminosos en les cruïlles. Caldrà seguir els rètols que indiquin la direcció de la cursa.
  • És una prova de fons de muntanya amb desnivells, per la qual cosa el participant a l’hora de fer la inscripció, declara estar preparat per fer aquest tipus de cursa i són els únics responsables del seu estat de forma i dels problemes mèdics que puguin derivar.
  • El participant eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
  • En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, la organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. L’organització donarà la bossa del corredor.
  • En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte el de la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial del drets de inscripció. L’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.
  • Si la prova calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat.
  • En cas d’abandonament és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.
  • L’organització no es fa responsable de retornar a la zona d’arribada a aquells corredors desqualificats o que abandonin per altres motius. Només s’evacuarà a aquells corredors que hagin patit una lesió o accident, i si aquesta és greu serà el servei mèdic contractat a tal efecte qui s’encarregui de realitzar- ho.
  • La cursa compta amb una assegurança de responsabilitat civil.

Reclamacions:

 • Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de presentar-se com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada. Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels corredors.

Abandonament Voluntari

  • Excepte en cas d’accident, només és possible abandonar en un punt de control. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper.
  • Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a l’organització i estar degudament autoritzat.
  • Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.

Abandonament Obligatori

 • L’organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Assistència

 • L’assistència personal està tolerada exclusivament en els punts d’avituallament o controls. Excepte aquestes zones de tolerància, està prohibit fer-se acompanyar o avituallar per una persona no inscrita a la cursa.

Penalitzacions i Desqualificacions

  • Els comissaris (caps de control) de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament. Estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.
  • El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.
  • No portar el pitrall a la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització (per les curses). El pitrall no podrà ser doblegat ni retallat.

Penalitzacions de 30 min

  • Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància
  • Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest ús
  • Sortida del recorregut marcat representant una drecera important: Penalització de 30min fins a 2 h
  • No passar per el control del parc tancat de la sortida

Desqualificacions:

  • Abandonament voluntari de brossa
  • Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general
  • No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,…): Penalització 1 h o desqualitficació
  • No passar per un punt de control o no fitxar
  • Sortida d’un punt de control posteriorment a l’horari de tancament
  • Acompanyament per un animal
  • Arribar a la arribada més tard de l’hora de tancament
  • Altres casos previstos en els reglaments de la FEEC (seran tractats pel jurat de la cursa).
  • Altra falta al reglament o la ètica de la cursa: En funció de la decisió del jurat de la cursa.
  • És obligació de cada participant portar les seves deixalles fins l’arribada o els avituallaments senyalats per l’organització. El participant que no els deixi o els tiri en una zona preparada serà desqualificat.

Qui pot participar?

  • A la CAMINADA SOLIDÀRIA NIT DE VÈRTIC hi poden participar els menors amb una edat de 8 a 11 anys sempre i quan vagin acompanyats per un adult durant tot el recorregut i amb el full d’autorització signat pel seu tutor/a i/o responsable
  • A la CURSA SOLIDÀRIA NIT DE VÈRTIC no poden participar els menors de 14 anys.
  • Tots els menors de 18 anys hauran d’omplir una autorització per part dels pares o tutors.

INFORMACIÓ RELLEVANT:

 • La modalitat CAMINADA NIT DE VÈRTIC és una prova no competitiva
  • Per evitar molèsties a la resta de participants està PROHIBIT dur gossos a les dues modalitats de la Nit de Vèrtic: CAMINADA i CURSA.
 • Prova puntuable per la COPA LLORENÇANA

Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.